Top.Mail.Ru
Резултатите от търсенето ви

Закони и такси при сделките с имоти

Публикувано от legaleste за 09.04.2024
0

Сделките с недвижими имоти са законово уредени и следват строго установени правила и процедури, като целта е да се гарантира фактическото придобиване и неприкосновеност на недвижимата собственост. Нормативни актове, съдържащи правната уредба при сделките с недвижимите имоти в Република България са: Конституцията, Закон за собствеността, Закон за държавната собственост, Закон за общинската собственост, Закон за приватизацията и следприватизационния контрол, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за горите, Гражданскопроцесуален кодекс, Закон за насърчаване на инвестициите, Закон за устройство на територията, Закон за задълженията и договорите и Закон за управление на етажната собственост.

Съгласно Българското законодателство, сделките с недвижими имоти (покупко-продажба, замяна и др.) трябва да се извършват с издаване на нотариален акт от регистриран Нотариус в района, в който е разположен недвижимия имот. Формата на нотариалния акт е задължителна не само за сделките за прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти, но също и за учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти.

След подписването на нотариалния акт от страните по сделката пред Нотариуса, той трябва да регистрира сделката в Имотния регистър, като я впише в службата по вписвания към съответния Районен съд, за да може приобретателят на недвижимия имот да защити правото си на собственост от претенции на трети страни.

Задължително условие за да се осъществи сделка с недвижим имот, освен всичко останало, е да се заплатят и предвидените в закона данъци и такси. Когато сделката е прехвърлителна (покупко-продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу гледане и издръжка) се заплащат три основни вида такси, а именно: местен данък/към съответната Община/, нотариална такса/на Нотариуса при който се изповядва сделката/ и такса вписване/ към Имотния регистър към Агенция по вписванията/. Сбора от тези три такси, в общия случай представлява сума равняваща се на 4-4,5% от стойността на имота, вписана като материален интерес в Нотариалния акт.

Местен данък или данък за прехвърляне правото на собственост:

Този данък се заплаща по силата на Закона за местните данъци и такси. Неговият размер е различен за всяка община и се определя от Общинския съвет на съответната община по местоположение на недвижимия имот.  За Община Несебър и Поморие е в размер на 3%. При изчислението се взема предвид по-високата от двете стойности – на договорената цена за продажба на имота и на данъчната оценка.  

Нотариална такса:

Това е таксата, която се заплаща на Нотариуса за сделката съгласно тарифата за Нотариалните такси. Тя е еднаква за цялата държава, но се изчислява на базата на стойността на сделката. Отново при изчислението се взема предвид по-високата от двете стойности – на договорената цена за продажба на имота и на данъчната оценка.  

Такса вписване или такса за вписване на сделката в имотния регистър:

Тази такса се заплаща на Имотния регистър към Агенция по вписванията. Размерът на таксата вписване е един и същ за цялата страна и е фиксиран на 0,1% от стойността на сделката, като съответно отново се изчислява върху по-високата от двете стойности, между договорената цена и данъчната оценка.

Оставете коментар

Сравнете имоти